Wniosek o ZRID a wniosek o zamienny ZRID – rozważania w zakresie stosowania rozporządzeń określających warunki techniczne.

Wniosek o ZRID a wniosek o zamienny ZRID – rozważania w zakresie stosowania rozporządzeń określających warunki techniczne.

W dniu 25 marca 2015 r. weszły w życie dwie nowelizacje rozporządzeń dotyczących warunków technicznych w zakresie realizacji inwestycji – budowy dróg, a w szczególności określające warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

Są to kolejno:

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn. zm.), zostało znowelizowane przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 17 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 329) – opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 10 marca 2015 roku. Powyższe weszło w życie w dniu 25 marca 2015 roku.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.) zostało znowelizowane przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie z dnia 17 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 331)– opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 10 marca 2015 roku. Powyższe weszło w życie w dniu 25 marca 2015 roku.

W obydwu Rozporządzeniach w przepisach intertemporalnych wskazano (§ 2 każdego z Rozporządzeń):

 „Jeżeli, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, dla inwestycji drogowej:

1) został złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a także odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego,

2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonywania robót budowlanych, w przypadku gdy nie jest wymagana decyzja o pozwoleniu na budowę lub decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

– stosuje się przepisy dotychczasowe.”

Obydwa Rozporządzenia weszły w życie z dniem 25 marca 2015 r.

Nie budzi żadnych wątpliwości, że dla inwestycji, w których wniosek o ZRID został złożony przed datą 25 marca 2015 r. (tj. datą wejścia w życie Rozporządzeń), zastosowanie mają dotychczasowe przepisy.

Wątpliwości budzi natomiast sytuacja, w której inwestor poza wnioskiem o ZRID składał również wniosek lub wnioski o zamienny ZRID, a daty złożenia tych wniosków wypadają już po dacie 25 marca 2015 r.

W celu wyjaśnienia powstałych wątpliwości konieczne jest sięgnięcie do regulacji Kodeksu postępowania administracyjnego.

Decyzje ZRID są decyzjami administracyjnymi szczególnego rodzaju, wydawanymi  w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2031), niemniej sama procedura oparta jest na regulacji Kodeksu postepowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 104 k.p.a.:

„§ 1. Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.

  • 2. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.”

Odrębna procedura przewidziana jest dla sytuacji wymagających zmiany, poprawny lub uchylenia już wydanych decyzji administracyjnych.

Zgodnie z art. 154 k.p.a.

„§ 1. Decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

  • 2. W przypadkach określonych w § 1 właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uchylenia lub zmiany dotychczasowej decyzji.

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 154 k.p.a. stanowi jeden z elementów systemu kilku nadzwyczajnych trybów postępowania administracyjnego obejmujących przypadki weryfikacji decyzji dotkniętych wadliwościami kwalifikowanymi lub niekwalifikowanymi oraz decyzji prawidłowych pod względem prawnym. Zaznaczyć trzeba, że system ten jest oparty na zasadzie niekonkurencyjności, tzn. że poszczególne tryby nadzwyczajne mają na celu usunięcie tylko określonego rodzaju wadliwości i nie mogą być stosowane zamiennie. Naruszenie wyłączności stosowania określonego trybu nadzwyczajnego weryfikacji decyzji stanowi rażące naruszenie prawa, będące podstawą do stwierdzenia nieważności decyzji  (zob. Adamiak, Postępowanie administracyjne, s. 297). To ogólne założenie stosowania trybów nadzwyczajnych ma pełne zastosowanie, również do weryfikacji decyzji prawidłowych, których wzruszenie może nastąpić na podstawie art. 154 stosownie do cech samej decyzji (zob. J. Borkowski, Komentarz do art. 154 k.p.a. [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, CH Beck, Warszawa 2016).

W oparciu o powyższe należy wskazać, że zmiana decyzji skutkuje zmianą dotychczasowej decyzji, a nie wydaniem zupełnie nowej, niezwiązanej z poprzednią decyzji.

Odnosząc powyższe do regulacji § 2 Rozporządzeń wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej należy w analizowanym przypadku rozumieć literalnie jako wniosek o wydanie decyzji ZRID, a nie wniosek o wydanie zamiennego ZRID.

Datami, które należy zatem brać pod uwagę przy analizie konkretnych spraw będą każdorazowo daty złożenia wniosku o decyzję ZRID.